River eller bygger du funktionshinder?

River eller bygger du funktionshinder?

Funktionsvariationer har letat sig in i språket som ett komplement till begreppen funktions­hinder och funktions­nedsättning. Signalen är tydlig: i stället för att konsekvent definiera människor utifrån något som i mångt och mycket har negativa konnotationer och placerar människor i fack, så påminns vi om att vi alla i olika sammanhang och i olika utsträckning upplever hinder för att prestera i enlighet med externa förväntningar. Ingen ska behöva stämplas och leva med en identitet som avvikande från en norm, för vi avviker nämligen allihop i någon mån.

Rent krasst: vi har alla en unik uppsättning förmågor och oförmågor.

Uppdatering 2021: Det har blivit allt vanligare att ordet funktionsvariation används istället för ordet funktionsnedsättning. Men dessa två ord är inte synonymer. Jag märker att funktionsvariation ofta används, och tolkas, på ett felaktigt sätt. Det beskriver egentligen en persons unika uppsättning förmågor och sätt att vara på, oberoende av eventuella funktionsnedsättningar eller funktionsförhöjningar.

Den befogade kritik som ofta hörs mot hur funktionsvariation används är att det kan bagatellisera kritiska olägenheter och behov. I och med att alla människor har funktionsvariationer så bidrar inte benämningen till någon ökad tydlighet kring vad man menar. Tvärtom kan det bli mer otydligt. Ofta vet heller inte den som läser vad som menas. Det är oklart hur många människor som kan tänkas känna sig inkluderade i begreppet funktionsvariation. Många tänker "Det är inte jag", och det blir ju då inte alls längre ett inkluderande begrepp.
Ljushyad person bakifrån, svettig i linne, som hänger från en trävägg utomhus. Det ser ser ut som att hen ska göra ett försök att dra sig upp och klättra över.

Ordet funktionsvariationer är alltså tänkt som ett mer inkluderande begrepp. Det antyder att vi alla har funktionsvariationer i någon utsträckning. Som exempel tas ofta upp att syn, hörsel och rörlighet påverkas vid åldrande, eller kanske med anledning av sjukdom eller olyckor.

Jag vill gärna dra det så långt som att funktions­variationer kan komma och gå under en vanlig dag. Våra hjärnor kämpar i uppförsbacke när vi stöter på motstånd och vi kan bli kognitivt väldigt utmattade när flera motgångar följer på varandra. Stress orsakar tunnelseende, störande ljud orsakar koncentrations­svårigheter, ett barn i famnen begränsar rörligheten, kaffe ger en energiboost och en kritisk kommentar skapar nedstämdhet.

Det som skiljer sig åt mellan människor är hur synliga, varaktiga och påfrestande de olika funktions­variationerna är. Ju mer varaktig och påfrestande en funktions­variation är, desto mer erfarenhet har förstås den personen av att hantera utmaningar som uppstår i samspel med andra människor, med den fysiska världen och med digitala tjänster. Jag vill med emfas påstå att människor med mer varaktiga funktionsnedsättningar eller funktionsförhöjningar är funktions­variations­experter.

Funktionshinder är ofta något som förhållningssätt och teknik ställer till med, och då inte en mänsklig egenskap

Hinder är något som uppstår när en människa ska interagera med en konstruktion, produkt eller tjänst. Hur stort det hindret är beror helt på hur väl tekniken kan tillgodose behoven hos alla tänkbara funktionsvariationer för att hjälpa människor ta sig igenom interaktionen från början till slut. Den hjälp som erbjuds kan vara mer eller mindre bra, och därmed skapa mer eller mindre hinder. Funktions­hinder är alltså inte konstant egenskap utan alla som bygger tjänster och produkter kan i hög grad avgöra hur stora funktions­hinder de vill bidra till att skapa.

Våra funktions­variationer sker i samspel med omvärlden och det är först när vi ställs inför ett hinder som vi inte kan ta oss förbi som vi blir funktions­hindrade. Om då något skapas som kompenserar för, eller överbryggar, funktions­hindret så försvinner hindret i någon mån trots att funktions­variationen består.

Det finns då bara en viktig poäng kvar att göra. När du ska eliminera hinder för att inkludera fler människor så måste du göra ditt bästa för att förstå i vilka sammanhang som olika funktions­variationer obstrueras och hur man bäst utformar stöd som överbryggar de hindrande egenskaperna. För att få den kunskapen är det som mest kostnads­effektivt att involvera personer som är experter inom området; alltså människor med mer varaktiga och energikrävande funktionsvariationer. När vi river ner hinder för dessa människor så river vi också ner hinder för alla de som har mer ålders­relaterade eller lindrigare funktions­variationer.

Om du väljer att inte förstå de funktionshinder som uppstår i de produkter och tjänster du tillverkar så utesluter du sannolikt många människor helt och hållet, och bibehåller också friktion för en övervägande majoritet. Om du istället väljer att försöka förstå gör du helt rätt i att använda dig av personer med mer bestående funktionsvariationer som informationskälla, eftersom deras expertis kommer hjälpa dig att identifiera det som även kan ge stöd åt människor med mer skonsamma funktionsvariationer.

För alldeles oavsett hur mycket våra funktioner varierar eller tar sig uttryck är vi alla människor först med drivkrafter och behov, känsloreaktioner och preferenser, precis som alla andra aktörer och användare.

Du som ansvarar för och bygger tjänster är på riktigt med och bestämmer hur framtiden ska inkludera eller exkludera människor från att ta del av samhällets utbud. Våga inkludera fler. Det gynnar oss alla.


Kommentera