Digital omtanke

Väl­kom­men till Per Axboms hem på web­ben. Jag är en svensk kom­mu­ni­ka­tions­ve­ta­re född i Li­be­ria.

Som fö­re­lä­sa­re, lä­ra­re och kon­sult inom di­gi­tal stra­te­gi och UX ar­be­tar jag med om­tanke som driv­kraft för in­no­va­tion. Jag dri­ver Ax­bom In­no­va­tion AB, är grun­da­re av tan­ke­smed­jan Data­skuggan ↗ och värd för flera pod­dar.

Min pas­sion är att göra tek­nik han­ter­lig och trygg för alla. Sedan 90-talet har jag skrivit om di­gi­tal ut­veck­ling och för­kla­rat den män­skli­ga si­dan av tek­nik på ett en­kelt sätt, ofta med bild­er. Om du vill göra din röst hörd lys­snar jag gärna.

Följ i so­cia­la medierView English web­site

Utvalt

digital etik

design

nyhetsbrev