Vad är UX?

Vad är UX?

UX är självklart en förkortning av användarupplevelse (User eXperience) – men har genom åren kommit att inbegripa långt mycket mer. Jag vill nog påstå att användarupplevelse är det passiva sättet att förklara vad UX innebär. Faktum är att den växande användningen och populariseringen av termen UX betyder att begreppet nu har blivit olika saker för olika människor. För att UX ska kunna användas inom ramen för näringsliv, utbildning och rekrytering måste vi som säger oss tillhöra professionen dock enas om en gemensam grund.

Det här är mitt försök att bidra till denna grund och hjälpa fler människor att förstå vad begreppet UX handlar om.

UX existerar eftersom det fyller ett gap. Utan UX skulle det vara mindre fokus på att förstå användarna av system och produkter. I utvecklingen av en produkt eller tjänst överbryggar UX klyftan mellan att bara göra antaganden om vilka egenskaper användarna vill ha och verkligen förstå hur produkten passar in i användarnas vardag. När jag säger vardag betyder det att titta på beteenden, känslor och aktiviteter utöver organisationens verksamhet.

Förstå användare är viktigt eftersom:

 • Det tillåter oss att producera produkter som blir bättre mottagna av användarna och därför sannolikt också mer framgångsrika, lönsamma och/eller långvariga.
 • Det tillåter oss att spendera mindre pengar och tid på utveckling eftersom vi inte bygger saker som är irrelevanta eller onödigt förvirrande – därigenom minimerar vi behovet av att överge eller omarbeta lösningar.
 • Det tillåter att vi kan prioritera och driva utvecklingsprocessen genom att förstå vilka funktioner som är mer pressande än andra.
 • Det tillåter oss att upptäcka utvecklingsområden som vi inte kunde tänka ut på egen hand. Detta är till nytta för innovation, konkurrenskraft och styrning av verksamheten mot aktiviteter som främjar långsiktig överlevnad.
 • Det tillåter oss att driva etiska företag och organisationer. Genom att förstå hur användarna reagerar och känner, och ta hänsyn till relaterade aktiviteter bortom vår egen organisation, kan vi bygga sådant som hjälper människor att uppfylla riktiga, konkreta mål.

Jag använder ordet tillåter eftersom UX är ett förhållningssätt mer än en strikt uppsättning verktyg som alltid kommer att ge det önskade resultatet. På många sätt är UX ett hantverk som kräver en mängd både mjuka och hårda färdigheter för att frodas. För de bästa resultaten behöver UX en kompetensblandning som sannolikt kommer att tillhandahållas av ett team som arbetar mot ett gemensamt mål.

Även i “UX-team” med enstaka personer verkar individen naturligtvis inte i vakuum utan i samklang med en mängd professionella inom ledning, kundsupport, marknadsföring, utveckling, forskning och så vidare. Individer som fokuserar på UX kommer att utmärka sig genom sin förmåga att skapa mening ur all information.

Meningsskapande (sensemaking) är där du kommer att se mycket av produktionen från UX-utövare. Ibland beskrivs detta som designsyntes – aktiviteten att skapa mening ur data genom tolkning och modellering.

Att skapa mening ur information är det naturliga steget efter studier och datainsamling. Det är en stor uppgift och en som måste hanteras med omsorg. Vid tolkning av information om människor kan vi inte skynda oss igenom; Vi får inte dra förhastade slutsatser; Vi får inte ignorera brist på tillräcklig data. Vi får inte avfärda funderingar som vi inte håller med om. För att bemästra meningsskapande måste man släppa alla förutfattade meningar och fördomar om hur människor tänker, gör och reagerar. Informationen måste tala, inte de egna tankarna. Det är en ordentlig kraftmätning med konfirmeringsbias (confirmation bias).

Det är bara när vi på riktigt använder data om människor som vi inte längre använder gissningar för att driva affärer. Detta är syftet med UX – att eliminera gissningen. Vi måste göra det som har verklig effekt.

I processen för meningsskapande drivs UX som fenomen av förmågan att överväga och ta i beaktande en bredd av människo-relaterade ämnesområden:

 • UX är relaterat till design eftersom det handlar om problemlösning. Vi måste förstå varför vi bygger något och sedan använda designinsatser för att utforska och testa våra alternativ. Detta innefattar att utforska estetiska, funktionella, ekonomiska och socio-politiska dimensioner för att uppnå våra mål.
 • UX är relaterat till företagande eftersom det försöker förstå vilka aspekter av användarbehov som måste tillgodoses för att ett företag ska kunna utvecklas.
 • UX är relaterad till vetenskaplig forskning eftersom vi genomför studier och formar hypoteser om vad som fungerar, vilket vi sedan experimenterar med för att prova hypoteserna.
 • UX är relaterad till teknik eftersom… ja, allt är ju det. Och jag menar inte nödvändigtvis digital teknik utan, helt enkelt företeelsen att använda verktyg för att förbättra prestanda.
 • UX är relaterat till sociologi och antropologi genom att det bidrar till studier av olika aspekter av människor inom samhällen.
 • UX är relaterat till psykologi eftersom vi vill förstå beteende-mekanik och till exempel hur vanor och minnen bildas.
 • UX är relaterat till copywriting eftersom innehåll kan göra eller bryta en lösning och det är ett utmärkt exempel på ett kostnadseffektivt sätt att förbättra produkter.
 • UX är relaterat till ledarskap eftersom vi måste samordna alla ansträngningar i en organisation för att UX-initiativen ska fungera som avsett med hänsyn till faktorer som resurser, utbildning och investeringar.

Kort och gott: UX är inte en enskild kugge i ett maskineri, det måste genomtränga alla aspekter av en organisation för att verkligen få effekt. UX behöver ledarskap för att nå så mycket som möjligt av organisationen och det behövs förespråkare som kontinuerligt utbildar organisationen om vikten av ett användarcentrerat synsätt som minimerar gissningar och främjar en kultur av studier och experiment. Att faktiskt prata med användare – det är en grej.

Men är UX en disciplin i sig? Jag skulle säga: inte än och kanske aldrig någonsin. Det är en kombination av discipliner som sammanfaller för att arbeta mot samma mål. UX är ett förhållningssätt sprungen ur en önskan att göra det som är bäst för människor. Och detta förhållningssätt har funnit sin plats genom att ge reella och fördelaktiga resultat för företag. I praktiken anser jag inte att du behöver UX i din professionella titel för att jobba med det.

Är jag klar än? Jag antar att det är dags för min första ansats att definiera UX.

Definitionen av UX

UX är avsikten att förstå människors beteenden, känslor och besvär i syfte att göra det möjligt för organisationer att skapa bättre produkter och tjänster för dessa människor. UX-utövare skapar mening av data om människor och matchar detta med organisatoriska mål och resurser. De kommunicerar sina resultat för att skapa empati för användare, konsensus kring problem och föreslagna lösningar, samt motivation för att bygga det som är rätt.

Varje ny lösning är ett experiment som kan man kan lära av för att skapa nästa lösning.

Till skillnad från gränssnittsdesign eller användbarhet handlar UX om en helhetsbild och tar hänsyn till organisationens välbefinnande såväl som användarnas måluppfyllelse. Därför handlar UX inte så mycket om att skapa en upplevelse fri från friktion, utan om att skapa förutsättningar där både organisationer och användare kan fortsätta att förbättra sina prestanda.

UX-utövare strävar efter att utveckla en symbios mellan organisationer och människor där båda ständigt förbättrar sig inom det de försöker åstadkomma. UX bidrar därmed till organisationernas livslängd och hållbarhet. Och människors.


Den här artikeln finns även på engelska på axbom.com.


Kommentera