Användbarhet på webben

Här samlar jag klipp och kunskap om användarhet. Inte så mycket just nu men tids nog kanske det blir en bok 😉

Användarcentrerad design

Med en användarcentrerad projektmetodik tar du hänsyn till:

 1. en rad kända användbarhetsprinciper och metoder
 2. fakta om hur människor interagerar med webbaserad information, baserad på forskning (användbarhetstester)

Användbarhet

Användbarhet är graden med vilken webbsajten kan användas för att på ett effektivt och tillfredställande sätt uppnå specifika mål i ett givet sammanhang. Mätningar av användbarhet utgår alltid från en specifik uppgift, användare och miljö.

En användbar webbplats är inte nödvändigtvis "tillgänglig"!

Användbarhet handlar om effektivitet. Sajten skall utformas på ett sätt så att användarna snabbt kan utföra sina uppgifter och nå tydliga mål. Allt som gör processen långsammare (som Flash-animationer till modem-användare) hämmar användbarheten. Omvänt så förhöjs användbarheten av enkel, intuitiv navigation och upplysande texter.

Paradox: En webbsajt kan vara användbar eftersom den utför alla aktiviteter som behövs, men den kan ha låg användbarhet om dess komplexitet gör den svår att använda effektivt för nybörjare.

Användbarhetstest

En användbarhetstest är förmodligen det snabbaste och enklaste sättet att hitta motstånd och svårigheter i en webbplats. En användbarhetstest är strukturerade intervjuer fokuserade på specifika egenskaper i en prototyp eller existerande webb. Tyngdpunkten ligger på en serie uppgifter som deltagare ur målgruppen utför. I ljudupptagningar och anteckningar från testerna benar vi ut missförstånd, misstag och åsikter. Efter ett antal tester jämför vi observationerna och de vanligast förekommande rönen dokumenteras i en lista med funktionalitetsproblem.

Användbarhetstester bör utföras genom hela utvecklingsprocessen (inte bara i slutet, då de används mest och påverkar minst!) för att stämma av användbarheten hos specifika egenskaper, för att undersöka nya idéer och för att utvärdera maggropskänslor. Med användbarhetstester ser du genast om personer förstår designen så som det är tänkt att de ska förstå den.

Steg för steg

 1. Vilka krav finns på webbplatsen och vilka affärsmål skall den stödja?
 2. Definiera en optimal användarprofil och rekrytera personer som matchar.
 3. Skapa en diskussionsguide som leder användarna genom testet.
 4. Genomför intervjuerna.
 5. Analysera resultatet.
 6. Utarbeta och presentera rekommenderade förändringar
 7. Rekommenderade vidare undersökningar och efterforskningar

Enkäter som undersökningsmetod

För information om enkäter som undersökningsmetod rekommenderar jag Jurek Kirakowskis Questionnaires in Usability Engineering FAQ.

För en lista över vanliga usability-enkäter och ett skript som låter dig köra enkäter hänvisar jag till Web-Based User Interface Evaluation with Questionnaires av Gary Perlman.

Fem egenskaper som påverkar graden av användbarhet

 • Lättlärdhet: Är systemet lätt att lära sig för en nybörjare?
 • Effektivitet: Har användaren möjligheten att öka sin produktivitet
 • Minnesintryck: Är det lätt att komma ihåg hur man använder tjänsten efter en tidsperiod då den inte använts?
 • Misstag: Är lösningen byggd på ett sådant sätt att antalet misstag hålls till ett minimum?
 • Tillfredställelse: Känns det bra för användaren att använda webbtjänsten?

Funktionshinder på webben

Sidan beskriver handikapp som inverkar på hur man tar till sig information på en webbsajt.

Syn

Personer utan syn eller nedsatt syn. Skärmläsare används av blinda för att läsa webbsidor medan personer med nedsatt syn kan använda skärmförstoring eller ställa in webbläsaren för att underlätta läsning. Den här gruppen tar även hänsyn till färgblindhet och synproblem relaterade till åldrande.

Hörsel

Döva personer eller personer med nedsatt hörsel på ena eller båda öron som behöver hörapparat.

Rörlighet

Hänvisar till en bredd av personer med varierande fysiska handikapp. Med hänvisning till webben handlar det ofta om rörelsebegränsingar i överkroppen, finmotorik och koordinationsproblem. Dessa kan orsakas av medfödda handikapp eller handikapp som utvecklas på grund av sjukdom, som Multipel Skleros (MS), Parkinsons eller en stroke. Människor med brutna ben kan temporärt hamna i denna kategori.

Kognitiva handikapp

Människor med dyslexi och inlärningssvårigheter. Dyslexi är ett tillstånd där personer har svårt att läsa, skriva eller stava. Inlärningssvårigheter kan sträcka sig från någon som har ett allvarligt mentalt handikapp eller svårigheter på grund av läs- och skrivsvårigheter, låg kunskap om datoranvändning, webbsidan har ett annat språk än modersmålet eller problem med att förstå och tolka information.

När användarna kommer in på en annan sida

Varför är det viktigt att hjälpa människor som anländer till din webbplats på andra sidor än startsidan?

Därför att det kan vara de mest önskvärda användarna att behålla!

De har förmodligen fått länken till din sida från:

 • En sökmotor där undersidan var en bättre match för deras frågeställning än startsidan.
 • En länk från en annan webbplats.
 • E-postmeddelande från en kompis.

Alltså, de är troligen mer intresserade av dina produkter/tjänster än någon som kommer via startsidan, förutsatt att du ger dem den hjälp de behöver.

 • Var är jag?
 • Vilka andra sidor har likartat eller kompletterande innehåll?
 • Hur kan jag se vad resten av webbplatsen har att erbjuda?
 • Hur kontaktar jag webbplatsens ägare?

Den här information behövs på alla sidor, eftersom användarna kan komma in på vilken sida som helst.

Tillgänglighet

Tillgänglighet är graden med vilken man kan nå och använda en webbsajt med hjälp av valfri webbläsarteknologi. En fullt tillgänglig sajt är en som är utvecklad för att använda sig de senaste webbteknologierna, såsom multimedia, samtidigt som den tillgodoser behoven hos de som har svårt för, eller inte kan använda, dessa teknologier.

En tillgänglig webbplats är inte nödvändigtvis användbar!

Tillgänglighet handlar om flexibilitet. Utvecklare måste tänka på att erbjuda mer än ett sätt att göra saker på en webbsajt, så att om en användare inte kan använda en metod finns andra alternativ till hands.

Observera att för en tekniker handlar tillgänglighet om huruvida sajten är nåbar över nätverket.

Vanliga användbarhetsproblem

 1. Användarna förstår inte menyn/navigationenMenyn är utformad på ett sätt som gör det svårt för användarna att förstå vad som ligger bakom varje menyval/rubrik, var de befinner sig i strukturen och hur de hittar tillbaka till tidigare vyer.Lösning: Expertgranskning, användartester, card sorting, m.m. beroende på vad vi redan vet om användarna. Intervjuer (ska helst ske tidigt) med användarna kan ge information om hur de agerar och vad de förväntar sig. Man får också inblick i ordval. Eftersom navigeringen i stor utsträckning speglar strukturen i sajten kan det innebära en omstrukturering.
 2. Användarna förstår inte texternaTexterna är inte anpassade för målgruppen avseende språknivå, terminologi, längd, rubriksättning och styckesindelning.Lösning: Riktlinjer för texter (skriva för webben), avgör om de är relevanta för er målgrupp. Målgruppsanalys. Kartlägg målgruppen och dra slutsatser om förkunskaper och förväntningar på innehållet utifrån vad de uppskattar. Umgås med och intervjua personer i deras vardag. Lyssna och agera på
  återkoppling från användarna.
 3. För mycket information / grafik / bilder / länkarSajten är belamrad med innehåll som inte tjänar syftet med sajten. Överflödet av innehåll gör det i stället svårare och långsammare att nå och förstå kärnan i sajten. Använd grafik för att dra uppmärksamhet till viktigt innehåll.
  Lösning: Innehållsinventering baserat på loggfiler
  och användarundersökningar. Skala bort det som är överflödigt och formge på ett sätt som tillåter att användarna rör sig snabbt genom sajten. Utgå från syftet med sajten - vad ska besökarna uppnå med sitt besök?
 4. Sajten har låg tillgänglighet/handikappanpassning.Sajten tar inte hänsyn till personer med nedsatt syn/hörsel/rörlighet eller kognitiva handikapp. Personer med vissa webbläsare/OS utesluts också och vissa användare ser alltså inte sajten på det sätt som det är tänkt att den skall ses.Lösning: Gå igenom egenskaper som behöver anpassas, en efter en. Utgå från WAI och utforma enligt standarder för tillgänglighet. En webbplats med hög tillgänglighet kan få ökad trafik och tillmötesgår en rad olika webbläsarteknologier. För en publik webbplats finns det sällan anledning att ignorera tillgänglighet.
 5. oförmåga att snabbt lokalisera information på en webbplats
  • användarna förstår sig inte på navigationslösningen
  • terminologin stämmer inte med hur användarna tänker
  • sajtens struktur hjälper inte användarna
  • ingen lättillgänglig sökfunktion
  • dålig design / dåligt utnyttjande av skärmytan
  • trasiga länkar
  • informationen ej uppdaterad
 6. vilse eller fast i en webbplats
  • dåligt designad navigering
  • inget som signalerar vad användaren befinner sig i strukturen
  • föräldralösa sidor (inga interna länkar)
  • bakåt-knappen otillgänglig
  • sajten öppnar nya sidor
 7. oförmåga att se sidorna (eller delar av sidor) på ett korrekt sätt
  • sajten följer inte standarder för tillgänglighet (WAI)
  • sajten fungerar dåligt i äldre webbläsare
  • designen tar inte hänsyn till olika skärmupplösningar
  • Sidans kod (HTML, m.m.) följer inte webbstandarder (W3C)
  • förlitar sig på otillgänglig browser-teknologi (javascript, tilläggsprogram som Flash)
  • felaktigt användande av browser-teknologi
 8. sidan svår att skriva ut
  • fast bredd för bred
  • olämpligt användande av bakgrundsfärger/-bilder
  • grafik används som text
 9. långsamma nedladdningstider
  • för mycket användning av grafik/bilder
  • oförmåga att optimera bilder
  • för mycket innehåll på en sida
  • lägger inte stilmallar och javascript i externa filer
 10. man vet för lite om användarna (behov, förkunskaper, åsikter)
  • inga regelbundna användbarhetstester
  • följer inte upp återkoppling från användarna
  • man har inte definierat målgruppen tillräckligt bra

Lösningar: Ett par fräscha ögon kan behövas. När du har arbetat med ett webbprojekt under en längre period kan du allt för väl för att se klart. En person som kommer utifrån kan lättare sätta sig in i betraktarens infallsvinkel eftersom han/hon inte är involverad i de interna politiska striderna.

Varför användbarhet är svårt

 • Webbprojekt börjar ofta i fel ände, med teknik
 • De viktigaste personerna, användarna, är sällan involverade i utvecklingen av webbplatsen
 • Designers och utvecklare har en webbvana som flerfaldigt överskrider de flesta användares webbvana
 • Designers och tvecklare har skärmar, datorer och internetuppkopplingar som de flesta webbanvändare bara kan drömma om

Varför bryr vi oss om användbarhet?

När vi säger att vi vill att sajten skall ha "hög användbarhet" menar vi:

"Vi vill att användarupplevelsen ska bli optimal. En ovan användare ska kunna gå in på webbplatsen och snabbt och enkelt hitta den information han/hon vill ha. Hon ska känna sig nöjd och tacksam över att informationen är enkel att förstå och använda sig av, och lämna sajten med en känsla av tillfredställelse."

Varför är det bra med en effektiv webbplats?

 1. En webbplats med hög användbarhet gör människor mer
  effektiva och framgångsrika i aktiviteter de företar sig på sitt arbete
  eller på sin fritid.
 2. När människor är nöjda talar de om det för andra.
 3. Med hög användbarhet når man potentiellt fler människor med sitt budskap.
 4. En organisation som säljer på nätet kan sälja snabbare (det är lätt) och oftare (man väljs framför sina konkurrenter).
 5. På ett intranät bli medarbetarna mer effektiva och framgångsrika i sitt arbete.
 6. Med hög användbarhet ökar sannolikheten att affärsmålen nås.

Ni är välkomna att lägga till på listan.

Varför pratar alla om WAI?

Web Accessibility Initiative, knutet till World Wide Web Consortium (W3C), koordinerar ett globalt arbete för att öka tillgängligheten på webben inom fem primära arbetsområden: teknik, riktlinjer, verktyg, utbildning och "outreach", samt forskning och utveckling.

Vem behöver användbarhet?

Designers, förstås.

Utvecklare behöver kunna tillräckligt för att påtala användbarhetsproblem innan de kodar sidorna och undvika användbarhetsproblem om de ändrar i designen under projektets gång.

Sajtens ägare och andra intressenter. Speciellt om de är involverade i design eller utveckling. De sätter sitt rykte och pengar på spel så de måste kunna tillräckligt för att

 • insistera på ett användarcentrerat arbetssätt i början av projektet
 • stämma av att sajten har hög användbarhet innan några fakturor betalas!

Webbplatser om användbarhet

* Jakob Nielsen, Alertbox
http://www.useit.com/alertbox/

* Keith Instone, Usable Web
http://www.usableweb.com/

* Terry Sullivan, The Usable Web
http://www.pantos.org/atw/usable.html

* John S. Rhodes, Webword
http://webword.com/ 

Tillgänglighet

* Dive into Accessibility
http://www.diveintoaccessibility.org/ 

Riktlinjer

* Yale/CAIM, Web Style Guide
http://www.webstyleguide.com

* Sun, Guide to Web Style
http://www.sun.com/styleguide/

* Tim Berners-Lee, Style Guide for Online Hypertext
http://www.w3.org/Provider/Style/ 

Tillgänglighet (Handikappanpassning)

* Worldwide Web Consortium (W3C), Web Accessibility Initiative
http://www.w3.org/WAI/

* Wendy Chisholm, Enabling Your Website: A Brief Introduction to Disabilities Affecting Web Use
http://designshops.com/pace/ds/pub/1999/08/able.html

* Agelight Institute, A Guide for Effective Web Design and Usability for Users of All Ages
http://www.agelight.org/web%20docs/Usability/contents.htm 

Verktyg

* World Wide Web Consortium (W3C) HTML Validation Service
http://validator.w3.org/

* World Wide Web Consortium (W3C) CSS Validation Service
http://jigsaw.w3.org/css-validator/

* MOMSpider Link Checker
http://www.its.monash.edu.au/web/resources/momspider.html

* Bobby
http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp

* The Wave
http://www.wave.webaim.org/

* Delorie Software: Web Page Backward Compatibility Viewer
http://www.delorie.com/web/wpbcv.html

* Gif Optimizer
http://www.gifoptimizer.com/

* Gif Wizard
http://www.gifwizard.com/


Kommentera