Design Justice Network Principer

Det här är den svenska översättningen av Design Justice Network Principles. Det är en samling designregler som hjälper dig att minimera skada och gynna välbefinnande när du bygger och utvecklar nya tjänster. För varje regel citeras även det engelska originalet, så att du får möjlighet att själv fånga nyanserna i språket.

Original: Design Justice Network Principles
Licens: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Översättning till svenska (Sverige): Per Axbom, oktober 2022
Granskare (Sverige): Jonas Söderström, oktober 2022

Det här är ett levande dokument. Senast uppdaterad: sommaren 2018

Design förmedlar så mycket av vår verklighet och har en enorm påverkan på våra liv. Ändå deltar väldigt få av oss i designprocesser. De människor som har minst inflytande över designbeslut – exempelvis beslut om visuell kultur, ny teknik, planering av våra samhällen eller strukturer i våra politiska och ekonomiska system – är dessutom ofta de som påverkas mest negativt av dem.

Rättvis design omprövar designprocesser, upphöjer människor som normalt är marginaliserade av design, och använder samarbetande, kreativa metoder för att handskas med de djupaste utmaningarna som våra samhällen står inför.

Princip 1

Vi använder design för att vårda, läka och ge kraft åt våra gemenskaper och samhällen. Vi söker också frigörelse från exploaterande och förtryckande system.

We use design to sustain, heal, and empower our communities, as well as to seek liberation from exploitative and oppressive systems.

Princip 2

Vi uppmärksammar rösterna från de som är direkt påverkade av designprocessernas utfall.

We center the voices of those who are directly impacted by the outcomes of the design process.

Principle 3

Vi prioriterar designens påverkan på gemenskaper och samhällen framför designerns avsikter.

We prioritize design’s impact on the community over the intentions of the designer.

Princip 4

Vi ser att förändring växer fram i ett ansvarstagande, tillgängligt och gemensamt arbete, snarare än att vara slutpunkten i en process.1

We view change as emergent from an accountable, accessible, and collaborative process, rather than as a point at the end of a process.1

Princip 5

Vi ser designern som facilitator snarare än expert.

We see the role of the designer as a facilitator rather than an expert.

Princip 6

Vi menar att alla är experter utifrån sin egen levda erfarenhet, och att vi alla har unika och briljanta bidrag att ge till en designprocess.

We believe that everyone is an expert based on their own lived experience, and that we all have unique and brilliant contributions to bring to a design process.

Princip 7

Vi delar designkunskap och verktyg med våra gemenskaper och samhällen.

We share design knowledge and tools with our communities.

Princip 8

Vi arbetar för hållbara utfall som styrs och drivs av våra samhällen och gemenskaper.

We work towards sustainable, community-led and -controlled outcomes.

Princip 9

Vi arbetar för icke-exploaterande lösningar som återförenar oss med jorden och med varandra.

We work towards non-exploitative solutions that reconnect us to the earth and to each other.

Princip 10

Innan vi söker nya designlösningar letar vi efter det som redan fungerar på samhälls- och gemenskapsnivå. Vi hedrar och lyfter traditionell, ursprunglig och lokal kunskap och praxis.

Before seeking new design solutions, we look for what is already working at the community level. We honor and uplift traditional, indigenous, and local knowledge and practices.

  1. Princip 4 inspirerades av, och anpassades utifrån: https://www.alliedmedia.org/about/network-principles.
Creative Commons License

Det här arbetet är licensierat enligt licensen Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.


Du kan läsa mer och visa ditt stöd genom att skriva under dessa principer hos Design Justice Network.

Design Justice Network - logotyp