Design Justice Network Principer

❣️
Original: Design Justice Network Principles
Licens: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Översättning till svenska: Per Axbom, september 2022

Det här är ett levande dokument. Senaste uppdatering: sommaren 2018

Design förmedlar så mycket av vår verklighet och har en enorm påverkan på våra liv. Ändå deltar väldigt få av oss i designprocesser. I synnerhet de människor som påverkas mest negativt av designbeslut – beslut om visuell kultur, ny teknik, planering av våra samhällen eller strukturen i våra politiska och ekonomiska system – tenderar att ha minst inflytande på dessa beslut och hur de tas.

Design-rättvisa omprövar designprocesser, lyfter människor som normalt är marginaliserade av design, och använder samarbetande, kreativa metoder för att handskas med de djupaste utmaningarna som våra samhällen står inför.

Princip 1

Vi använder design för att vårda, läka och ge kraft åt våra gemenskaper och samhällen. Vi söker också frigörelse från exploaterande och förtryckande system.

We use design to sustain, heal, and empower our communities, as well as to seek liberation from exploitative and oppressive systems.
2.png

Princip 2

Vi lyfter rösterna från de som är direkt påverkade av utfallen av designprocessen.

We center the voices of those who are directly impacted by the outcomes of the design process.
3.png

Principle 3

Vi prioriterar designens påverkan på gemenskaper och samhällen framför designerns intentioner.

We prioritize design’s impact on the community over the intentions of the designer.
4.png

Princip 4

Vi ser förändring som framväxande ur en ansvarstagande, tillgänglig och kollaborativ process, snarare än en punkt i slutet av en process.*

We view change as emergent from an accountable, accessible, and collaborative process, rather than as a point at the end of a process.*
5.png

Princip 5

Vi ser designers roll som facilitator snarare än expert.

We see the role of the designer as a facilitator rather than an expert.
6.png

Princip 6

Vi menar att alla är experter utifrån sin egen levda erfarenhet, och att vi alla har unika och briljanta bidrag att ge till en designprocess.

We believe that everyone is an expert based on their own lived experience, and that we all have unique and brilliant contributions to bring to a design process.
7.png

Princip 7

Vi delar designkunskap och verktyg med våra gemenskaper och samhällen.

We share design knowledge and tools with our communities.
8.png

Princip 8

Vi arbetar för hållbara utfall som är drivna och kontrollerade av samhällen och deras gemenskaper.

We work towards sustainable, community-led and -controlled outcomes.
9.png

Princip 9

Vi arbetar för icke-exploaterande lösningar som återkopplar oss till jorden och varandra.

We work towards non-exploitative solutions that reconnect us to the earth and to each other.
10.png

Princip 10

Innan vi söker nya designlösningar letar vi efter det som redan fungerar på samhälls- och gemenskapsnivå. Vi hedrar och höjer traditionell, inhemsk och lokal kunskap och praxis.

Before seeking new design solutions, we look for what is already working at the community level. We honor and uplift traditional, indigenous, and local knowledge and practices.

Få Pers nyhetsbrev

Utkanten av digital etik är ett månatligt nyhetsbrev som belyser exempel på skadlig teknik och lär digitala kreatörer hur man bygger för universellt välmående.

Ange e-postadress